آیا می‌دانید که…؟


آیا میدانید که IVF چگونه انجام میشود؟
بعد از طی مراحل اولیه و انتخاب بیمار جهت انجام IVF در روز ۲ یا ۳ پرید سونوگرافی واژینال انجام میشود و بر اساس سونوگرافی بیمار داروهای اغلب تزریقی برای…
فهرست